VÅRA TJÄNSTER

sanering asbest

INVENTERING ASBEST

Kunskapen om var asbest kan finnas är ofta bristfällig. Zanerab hjälper dig med  inventering och sanering av asbest. Vid en asbestinventering kontrollerar vi därför förekomsten av asbest genom besiktning och eventuell provtagning vid misstanke. Asbest kan förekomma i bl.a. rörisolering, värmepannor, ventilationstrummor, golvplattor, kakelfix, fog samt i mycket annat. Det är därför viktigt att göra en inventering av er fastighet före renovering/rivning eller ombyggnation.

Zanerab arbetar med både inventering och sanering av asbest.

Analys asbest

Vid misstanke om asbest tas först av allt prover som skickas för analys. Skulle asbestanalysen påvisa att asbest finns i provet så gör vi därför en inventering av omfattningen, skickar in en anmälan till arbetsmiljöverket och kan slutligen starta arbetet med asbestsanering. 

Zanerab samarbetar med ett godkänt laboratorium vad gäller analys av asbest.

sanering asbest

Zanerabs medarbetare som sanerar asbest är väl utbildade på området. Vi följer noga alla Arbetsmiljöverkets lagar och riktlinjer för hur arbetets gång ska löpa samt använder rekommenderad utrustning och skydd. Naturligtvis ser vi till att det miljöfarliga avfallet från asbestsaneringen hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt.

besiktning

Efter utfört jobb kontrollerar vi alltid så jobbet är utfört korrekt och att inget farligt material kvarstår. Att säkerställa en korrekt och säker sanering av asbest är viktigt, det är också en del av vår arbetsprocess. Vi jobbar inom alla ramar och regler och säkerställer en bra arbetsmiljö för våra anställda och medarbetare. Vi har givetvis tillstånd från arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering.

sanering asbest

FÖRETAG VI ARBETAR MED