VÅRA TJÄNSTER

för säker inventering och
sanering av asbest

INVENTERING AV ASBEST

Kunskapen om var asbest kan finnas är ofta bristfällig. Zanerab hjälper dig med  inventering och sanering av asbest. Vid en asbestinventering kontrollerar vi därför förekomsten av asbest genom besiktning och eventuell provtagning vid misstanke. Asbest kan förekomma i bl.a. rörisolering, värmepannor, ventilationstrummor, golvplattor, kakelfix, fog samt i mycket annat. Det är därför viktigt att göra en inventering av er fastighet före renovering/rivning eller ombyggnation.

Zanerab arbetar med både inventering och sanering av asbest.

Analys av asbest

Vid misstanke om asbest tas först av allt prover som skickas för analys. Skulle asbestanalysen påvisa att asbest finns i provet så gör vi därför en inventering av omfattningen, skickar in en anmälan till arbetsmiljöverket och kan slutligen starta arbetet med asbestsanering. 

Zanerab samarbetar med ett godkänt laboratorium vad gäller analys av asbest.

sanering av asbest

Zanerabs medarbetare som sanerar asbest är väl utbildade på området. Vi följer noga alla Arbetsmiljöverkets lagar och riktlinjer för hur arbetets gång ska löpa samt använder rekommenderad utrustning och skydd. Naturligtvis ser vi till att det miljöfarliga avfallet från asbestsaneringen hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt.

FÖRETAG VI ARBETAR MED